Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    GIỚI THIỆU
Tuyên bố Sứ mệnh Thiện Việt

Thiện Việt - kinathivi là một tổ chức hàng đầu về Tư vấn, Đào tạo và Huấn luyện Kỹ năng sống với phương pháp mới Học và Dạy "Qua trải nghiệm" giúp nâng cao hơn về phẩm chất và giá trị sống của con người hướng tới sự hạnh phúc và thành đạt, góp phần xây dựng một xã hội văn hóa, văn minh, hòa bình và bền vững hơn.

 

 

 

 TẦM NHÌN:

 
SỨ MỆNH:
 
 
GIÁ TRỊ 5C:
 
 
"CÔNG BẰNG - CÔNG NHẬN - CỐNG HIẾN - CÙNG SÁNG TẠO - CÙNG TẠO LẬP"
 
KHẨU HIỆU:
 

 
 
----------------*****------------------
 
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Thiện Việt: 2008 - 2012
 
 
 
 
 
CAM KẾT TIÊU CHÍ HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN & TỔ CHỨC:  Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ chuyên nghiệp
 
 

 
"Đến với nhau chỉ là sự khởi đầu
Làm việc cùng nhau là sự tiến bộ
Cùng nhau phát triển mới là điều tuyệt vời"
Henryford
------------------------000----------------------
 
Trân trọng giới thiệu các khóa đào tạo & Huấn luyện kỹ năng
tại Cty Thiện Việt . kinathivi.com
 
Bạn có thể tham khảo đường Link tại đây:
 
1.  Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục thành công
http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.htm

 2. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công
http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html  

3.  Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp
4.  Khóa học: Kỹ năng làm việc nhóm, đồng đội – TEAM
5. Khóa học: Các kỹ năng sống dành cho trẻ em & học sinh cấp 2,3 (SF đơn + gói)
6. Khóa học: Kỹ năng Tư duy Sáng tạo & quản trị  hiệu quả
7. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công
8. Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)
9. Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
10. Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)
http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.htm
11. KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC NPP THAM GIA KD MLM
12.  Khóa học: Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)
http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.html
13. Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)
14. Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả
15. Khóa học: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG
http://kinathivi.com/training/181/khoa-hoc-ky-nang-DAm-phAn--thUOng-lUOng-thAnh-cOng.html
16. Khóa học: Kỹ năng Thuyết giảng & Tổ chức cuộc họp thành công
http://kinathivi.com/training/180/khoa-hoc-ky-nang-thuyet-giang--to-chuc-cuoc-hop-thAnh-cOng.html
17. Khóa học: Kỹ năng giảng dạy hiện đại & Huấn luyện chuyên nghiệp   
18.  Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch & Quản lý thời gian hiệu quả
http://kinathivi.com/training/224/kY-nAng-lAp-kE-hoAch--quAn-lY-thOi-gian-hiEu-quA.html
19. Khóa học: Đào tạo giảng viên kỹ năng con người chuyên nghiệp - Training of Trainer (TOT) 2012 - 2018
http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html
-------------------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------------
 
Nguồn Thiện Việt – kinathivi
Liên hệ và đăng ký học tại VP: 0462 927 443
 ------------------
Thiết kế: MP.MBA - minhpv1101@gmail.com - kinathivi@gmail.com
ĐT:  - 0913 246 114

 

Các tin khác  .................................................................................................................
Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà