Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
    GIỚI THIỆU
Mô tả các giá trị của Thiện Việt 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TRỊ 5C


 1.Công bằng:

Đó là giá trị đầu tiên mà mỗi thành viên đều phải tuân thủ cùng Công ty và được hưởng từ mọi góc độ, cấp độ không phân biệt giới tính, trình độ, tuổi tác. Giá trị này là thước đo đầu tiên cho mỗi thành viên làm việc tại Thiện Việt và cũng là thước đo để đánh giá cho giá trị cá nhân tại Công ty

2.Công nhận:

Đó là giá trị công tâm từ Công ty luôn được thể hiện để đánh giá sự đúng sai và để thưởng phạt trong quá trình phát triển năng lực của mỗi cá nhân trên con đường phát triển sự nghiệp giảng viên đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống tại Thiện Việt.

 

 

 Một trong những thành quả ứng dụng kiệu quả cho sinh viên từ CLB Sinh viên Việt do đội ngũ GV Thiện Việt xây dựng dự án và phát triển 2009

Tham khảo: http://ittip.co.cc/video-dung-imindmap-dung-so-do-tu-duy/

3. Cống hiến:

Giá trị này được thể hiện từ sự tự nguyện và tận tâm, tận tình, trách nhiệm bản thân để đóng góp sức mình cùng tổ chức mà mỗi thành viên, giảng viên nhận thức rõ ràng trong mọi hành động để phục vụ tổ chức, cộng đồng được tốt nhất

 

4. Cùng sáng tạo:

Giá trị này chỉ được tôn vinh khi mỗi cá nhân thể hiện trình độ và năng lực cao nhất cùng các thành viên cộng sự, hợp tác tinh thần TEAM trong mọi vấn đề và các giải pháp sáng tạo tối ưu của cá nhân, tập thể được cộng đồng ghi nhận trong đào tạo và tư vấn kỹ năng sống tại Thiện Việt.


5. Cùng tạo lập:

Giá trị mang tính hợp tác giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức để cùng phát triển khi mỗi thành viên có thể tự đứng riêng độc lập và tự quyết định cho mỗi hành động cá nhân trong tổ chức mới cùng mong liên kết để thành công trên các tiêu chí giá trị 5C tại Thiện Việt.

 

---------------------------------------------------------$$$$$$$$$----------------------------------------------------------


Trân trọng giới thiệu các khóa đào tạo & Huấn luyện kỹ năng con người tại Cty Thiện Việt . kinathivi.com

 

Bạn có thể tham khảo đường Link tại đây: 

1.  Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục thành công :

http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.html 

2. Khóa học:  Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

3.  Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/108/khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp--tU-vAn-bAn-hAng-chuyEn-nghiEp.html 

4.  Khóa học: Kỹ năng làm việc đồng đội – TEAM

http://kinathivi.com/training/83/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-lam-viEc-DO%CC%80ng-DOi.html 

 5. Khóa học: Các kỹ năng sống cho trẻ em & học sinh (SF đơn + gói)

http://kinathivi.com/training/65/giOi-thiEu-cAc-mOn-kY-nAng-sOng-cho-tuOi-h%E1%BB%8Cc-DUOng-2011.html 

 6. Khóa học: Kỹ năng Tư duy & Sáng tạo Hiệu quả

http://kinathivi.com/training/81/giOi-thiEu-khoa-hoc-tU-duy-sang-tao.html 

7. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

8. Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)

http://kinathivi.com/training/107/giOi-thiEu-khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp-cOng-sO---01-ngay.html

9. Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/106/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-giao-tiEp--dIch-vU-chAm-s%C3%93c-khAch-hAng.html 

10. Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)

http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.html

11. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NPP THAM GIA KD MLM

http://kinathivi.com/training/187/chUOng-trInh-DAo-tAo-D%E1%BA%B6c-biEt-dAnh-cho-npp-tham-gia-kd-mlm.html

12.  Khóa học: Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)

http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.html  

13. Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)

http://kinathivi.com/training/157/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-quAn-lY--lAnh-DAo-nh%C3%93m-kinh-doanh-chuyEn-nghiEp.html 

14. Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả

http://kinathivi.com/training/156/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-ph%E1%BB%8Eng-vAn--xin-viEc-hiEu-quA.html 

15. Khóa học kỹ năng ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

http://kinathivi.com/training/181/khoa-hoc-ky-nang-DAm-phAn--thUOng-lUOng-thAnh-cOng.html 

16. Khóa học kỹ năng Thuyết giảng & Tổ chức cuộc họp THÀNH CÔNG

http://kinathivi.com/training/180/khoa-hoc-ky-nang-thuyet-giang--to-chuc-cuoc-hop-thAnh-cOng.html 

17. Khóa học: Kỹ năng đào tạo & Huấn luyện chuyên nghiệp  

http://kinathivi.com/training/209/khoa-hoc---ky-nang-giang-day-dao-tao--huan-luyen-chuyen-nghiep.html

18.  Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạc & Quản lý thời gian hiệu quả

http://kinathivi.com/training/224/kY-nAng-lAp-kE-hoAch--quAn-lY-thOi-gian-hiEu-quA.html

19. Chương trình đào tạo giảng viên kĩ năng sống chuyên nghiệp - Training of Trainer (TOT) 2012 - 2015

http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html


Nguồn Thiện Việt

Các tin khác  .................................................................................................................
Dong trung ha thao, khoi phuc du lieu, nhan sam, hong sam, sam han quoc - mua ban nha dat - mua ban bat dong san - cho thue nha dat - Bep gas - Bep gas am - bep gas duong - bep gas rinnai
Tu khoa lien quan: phu tung xe may - sua chua xe may> - bao duong xe may - sua chua xe tay ga - tam trang - gian nong - gian lanh - loc gio - dieu hoa o to - may lanh o to - loc lanh - loc gio - loc dau
Sieu thi phu nu, mua sam, me va be, thoi trang, my pham, phu kien thoi trang