Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NPP THAM GIA KD MLM

Bạn muốn mình nhanh chóng trở thành nhà KD giỏi và dẫn dắt chuyên nghiệp đội ngũ KD mà mình tạo ra và xây dựng hệ thống MLM đẳng cấp trong 1 thời gian ngắn nhất có thể?

Tháng 10/2013 Thiện Việt cho ra mắt 1 chương trình sản phẩm đào tạo và huấn luyện kỹ năng kinh doanh đặc biệt cho ngành MLM hiện đại của thế giới tại VN được thiết kế bài bản nhất cho những học viên từ bắt đầu chập chững bước vào nghề KD - MLM đến khi trở thành nhà kinh doanh, thủ lĩnh chuyên nghiệp thực sự đẳng cấp bằng những giá trị và niềm tin bền vững..

 

Người thực hiện : Phan Minh.MBA

Thiết kế xong kịch bản chương trình mã số : 01082011

ĐT : 0129 4091888 - Minhpv110@gmail.com – Web: kinathivi.com

Bạn có nhu cầu xin liên hệ VP Thiện Việt: 0422 126414 để biết thêm chi tiết

Bạn có thể tham khảo đường Link tại đây:

Khóa học: Kĩ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục hiệu quả (CĐ)

http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.html

Khóa học:  Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html

Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/66/giOi-thiEu-khoa-kn-tu-van-ban-hang-chuyen-nghiep.html

Khóa học: Kỹ năng làm việc đồng đội - TEAM

http://kinathivi.com/training/83/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-lam-viEc-DO%CC%80ng-DOi.html

Khóa học: Các kỹ năng sống cho trẻ em & học sinh (SF gói)

http://kinathivi.com/training/65/giOi-thiEu-cAc-mOn-kY-nAng-sOng-cho-tuOi-h%E1%BB%8Cc-DUOng-2011.html

Khóa học: Kỹ năng Tư duy & Sáng tạo Hiệu quả

http://kinathivi.com/training/59/giOi-thiEu-khoa-ky-nang-tu-duy-sang-tao-va-hieu-qua.html

Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công

http://kinathivi.com/training/58/gioi-thieu-khoa-ky-nang-giao-tiep-va-ung-xu-thanh-cong-04-buoi.html

 Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)

http://kinathivi.com/training/107/giOi-thiEu-khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp-cOng-sO---01-ngay.html

Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/106/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-giao-tiEp--dIch-vU-chAm-s%C3%93c-khAch-hAng.html

Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)

http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.html

Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)

 http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.htm/

Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)

 

http://kinathivi.com/training/157/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-quAn-lY--lAnh-DAo-nh%C3%93m-kinh-doanh-chuyEn-nghiEp.html

 

Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả

http://kinathivi.com/training/156/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-ph%E1%BB%8Eng-vAn--xin-viEc-hiEu-quA.html

Trân trọng!


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà