Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khóa học - Kỹ năng giảng dạy, đào tạo & Huấn luyện chuyên nghiệp

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, lãnh đạo, giảng viên nội bộ thường xuyên phải tổ chức đào tạo cho nhân viên, hoặc trực tiếp tham gia thuyết trình các buổi huấn luyện nhằm nâng cao các kiến thức và kỹ năng cho nhân viên áp dụng vào việc giải quyết nhanh các công việc trong doanh nghiệp, hoàn thành tốt đạt mục tiêu của doanh nghiêp, tổ chức đề ra

Đại diện cho các đơn vị đã được đào tạo khóa học Train The Trainer:

- Đào tạo Giảng viên - Tập đoàn khai khoáng sản Núi Pháo
Hình ảnh nội tuyến 4

- Đào tạo Giảng viên CRV - Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam
Hình ảnh nội tuyến 2

-
Đào tạo Giảng viên - Tập đoàn dầu khí - Hóa lọc dầu Dung quất
Hình ảnh nội tuyến 3

- Học viện FPT. HSB -
Đào tạo Đội ngũ Giảng viên kiêm nhiệm của Tập đoàn VICEM
Hình ảnh nội tuyến 5

-
Đào tạo Giảng viên - Ngân hàng Tiền phong bank
Hình ảnh nội tuyến 1

-
Đào tạo Giảng viên - KN giảng dạy hiện đại cho Vietnam Airlines
http://www.youtube.com/watch?v=XHsVGCUN_Zs

...và nhiều khóa
Đào tạo Giảng viên cơ hữu nội bộ của Cty Thiện Việt từ K001 đến K010
http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html

Bạn có thể tham khảo các khóa học theo đường Link tại đây:

Khóa học: Kĩ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục hiệu quả (CĐ)

http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.html

Khóa học:  Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html

Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/66/giOi-thiEu-khoa-kn-tu-van-ban-hang-chuyen-nghiep.html

Khóa học: Kỹ năng làm việc đồng đội - TEAM

http://kinathivi.com/training/83/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-lam-viEc-DO%CC%80ng-DOi.html

Khóa học: Các kỹ năng sống cho trẻ em & học sinh (SF gói)

http://kinathivi.com/training/65/giOi-thiEu-cAc-mOn-kY-nAng-sOng-cho-tuOi-h%E1%BB%8Cc-DUOng-2011.html

Khóa học: Kỹ năng Tư duy & Sáng tạo Hiệu quả

http://kinathivi.com/training/59/giOi-thiEu-khoa-ky-nang-tu-duy-sang-tao-va-hieu-qua.html

Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công

http://kinathivi.com/training/58/gioi-thieu-khoa-ky-nang-giao-tiep-va-ung-xu-thanh-cong-04-buoi.html

 Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)

http://kinathivi.com/training/107/giOi-thiEu-khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp-cOng-sO---01-ngay.html

Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/106/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-giao-tiEp--dIch-vU-chAm-s%C3%93c-khAch-hAng.html

Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)

http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.html

Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)

 http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.htm/

Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)

http://kinathivi.com/training/157/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-quAn-lY--lAnh-DAo-nh%C3%93m-kinh-doanh-chuyEn-nghiEp.html

Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả

http://kinathivi.com/training/156/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-ph%E1%BB%8Eng-vAn--xin-viEc-hiEu-quA.html

Trân trọng!


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà