Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Các khóa KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP sẽ được diễn ra trong năm

Chương trình ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN với phương pháp HIỆN ĐẠI “Học qua trải nghiệm”

 

*Học viên là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo:

    70% thời gian đào tạo dành cho các bài tập nhóm, bài tập tình huống thực tế, các bài tập đóng vai, thảo luận nhóm, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên

    Học viên trực tiếp thảo luận, trình bày, quay video, chiếu lại, cùng phân tích rút kinh nghiệm…

*Hai giảng viên cùng đứng lớp:

    Để phát huy tối đa sự tham gia của học viên. Các giảng viên đều là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo “Kỹ năng giảng dạy cho người lớn” có tín chỉ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

*Thiết bị đào tạo hiện đại:

   Nhằm đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho từng học viên: máy tính, LCD, camera, video ...

“HÀNH ĐỘNG TỪ TÂM VÌ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT”

Thiện Việt cam kết đạt chất lượng cao nhất về huấn luyện đào tạo kỹ năng con người và dịch vụ hoàn hảo!

(Các khóa học của Thiện Việt sẽ đươc diễn ra cho 15 học viên/lớp)

 

 LỊCH TRIỂ̉N KHAI CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG TẠI VP THIỆN VIỆT 2019:


 

 

$ - Những khóa học dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, các cấp quản lý, lãnh đạo ... sẽ được tổ chức theo nhu cầu của khách hàng.

 

Trân trọng giới thiệu các khóa đào tạo & Huấn luyện kỹ năng con người tại Cty Thiện Việt . kinathivi.com 

Bạn có thể tham khảo đường Link tại đây: 

1.  Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục thành công

http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.html 

2. Khóa học:  Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

3.  Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/108/khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp--tU-vAn-bAn-hAng-chuyEn-nghiEp.html 

4.  Khóa học: Kỹ năng làm việc nhóm, đồng đội – TEAM

http://kinathivi.com/training/83/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-lam-viEc-DO%CC%80ng-DOi.html 

5. Khóa học: Các kỹ năng sống dành cho trẻ em & học sinh cấp 2,3 (SF đơn + gói)

http://kinathivi.com/training/65/giOi-thiEu-cAc-mOn-kY-nAng-sOng-cho-tuOi-h%E1%BB%8Cc-DUOng-2011.html 

6. Khóa học: Kỹ năng Tư duy Sáng tạo & quản trị  hiệu quả

http://kinathivi.com/training/81/giOi-thiEu-khoa-hoc-tU-duy-sang-tao.html 

7. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

8. Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)

http://kinathivi.com/training/107/giOi-thiEu-khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp-cOng-sO---01-ngay.html

9. Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/106/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-giao-tiEp--dIch-vU-chAm-s%C3%93c-khAch-hAng.html 

10. Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)

http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.html

11. KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC NPP THAM GIA KD MLM

http://kinathivi.com/training/187/chUOng-trInh-DAo-tAo-D%E1%BA%B6c-biEt-dAnh-cho-npp-tham-gia-kd-mlm.html

12.  Khóa học: Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)

http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.html  

13. Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)

 

http://kinathivi.com/training/157/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-quAn-lY--lAnh-DAo-nh%C3%93m-kinh-doanh-chuyEn-nghiEp.html 

 

14. Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả

 

http://kinathivi.com/training/156/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-ph%E1%BB%8Eng-vAn--xin-viEc-hiEu-quA.html 

 

15. Khóa học: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

 

http://kinathivi.com/training/181/khoa-hoc-ky-nang-DAm-phAn--thUOng-lUOng-thAnh-cOng.html 

 

16. Khóa học: Kỹ năng Thuyết giảng & Tổ chức cuộc họp thành công

 

http://kinathivi.com/training/180/khoa-hoc-ky-nang-thuyet-giang--to-chuc-cuoc-hop-thAnh-cOng.html 

 

17. Khóa học: Kỹ năng giảng dạy hiện đại & Huấn luyện chuyên nghiệp  

 

http://kinathivi.com/training/209/khoa-hoc---ky-nang-giang-day-dao-tao--huan-luyen-chuyen-nghiep.html

 

18.  Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch & Quản lý thời gian hiệu quả

 

http://kinathivi.com/training/224/kY-nAng-lAp-kE-hoAch--quAn-lY-thOi-gian-hiEu-quA.html

 

19. Khóa học: Đào tạo giảng viên kỹ năng con người chuyên nghiệp - Training of Trainer (TOT) 2008 - 2018

 

http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html

 

 Nguồn Thiện Việt - kinathivi.com


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà