Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN TỚI ĐỊA ĐIỂM VP & PHÒNG HỌC THIỆN VIỆT

 VP Huấn luyện & Đào tạo:

ĐC: Số 18/131 Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

----------------------------------------------*****-----------------------------------------------------------

Phòng học Thiện Việt chỉ dành cho 15 học viên/lớp

 
  

Trân trọng giới thiệu các khóa đào tạo & Huấn luyện kỹ năng

con người tại Cty Thiện Việt. kinathivi.com 

LỊCH CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG SẼ DIỄN RA TRONG THÁNG TẠI VP THIỆN VIỆT

Tham khảo tại đây:

1.  Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục thành công

http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.html 

2. Khóa học:  Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

3.  Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/108/khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp--tU-vAn-bAn-hAng-chuyEn-nghiEp.html 

4.  Khóa học: Kỹ năng làm việc nhóm, đồng đội – TEAM

http://kinathivi.com/training/83/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-lam-viEc-DO%CC%80ng-DOi.html 

 5. Khóa học: Các kỹ năng sống dành cho trẻ em & học sinh cấp 2,3 (SF đơn + gói)

http://kinathivi.com/training/65/giOi-thiEu-cAc-mOn-kY-nAng-sOng-cho-tuOi-h%E1%BB%8Cc-DUOng-2011.html 

 6. Khóa học: Kỹ năng Tư duy Sáng tạo & quản trị  hiệu quả

http://kinathivi.com/training/81/giOi-thiEu-khoa-hoc-tU-duy-sang-tao.html 

7. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công

http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html 

8. Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)

http://kinathivi.com/training/107/giOi-thiEu-khoa-dao-tao-kY-nAng-giao-tiEp-cOng-sO---01-ngay.html

9. Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

http://kinathivi.com/training/106/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-giao-tiEp--dIch-vU-chAm-s%C3%93c-khAch-hAng.html 

10. Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)

http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.html

11. KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC NPP THAM GIA KD MLM

http://kinathivi.com/training/187/chUOng-trInh-DAo-tAo-D%E1%BA%B6c-biEt-dAnh-cho-npp-tham-gia-kd-mlm.html

12.  Khóa học: Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)

http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.html  

13. Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)

http://kinathivi.com/training/157/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-quAn-lY--lAnh-DAo-nh%C3%93m-kinh-doanh-chuyEn-nghiEp.html 

14. Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả

http://kinathivi.com/training/156/giOi-thiEu-kh%C3%93a-kY-nAng-ph%E1%BB%8Eng-vAn--xin-viEc-hiEu-quA.html 

15. Khóa học: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

http://kinathivi.com/training/181/khoa-hoc-ky-nang-DAm-phAn--thUOng-lUOng-thAnh-cOng.html 

16. Khóa học: Kỹ năng Thuyết giảng & Tổ chức cuộc họp thành công

http://kinathivi.com/training/180/khoa-hoc-ky-nang-thuyet-giang--to-chuc-cuoc-hop-thAnh-cOng.html 

17. Khóa học: Kỹ năng giảng dạy hiện đại & Huấn luyện chuyên nghiệp  

http://kinathivi.com/training/209/khoa-hoc---ky-nang-giang-day-dao-tao--huan-luyen-chuyen-nghiep.html

18.  Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch & Quản lý thời gian hiệu quả

http://kinathivi.com/training/224/kY-nAng-lAp-kE-hoAch--quAn-lY-thOi-gian-hiEu-quA.html

19. Khóa học: Đào tạo giảng viên kỹ năng con người chuyên nghiệp - Training of Trainer (TOT) 2012 - 2015

http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html

 

 

Nguồn Thiện Việt – kinathivi 


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà