Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cảm nhận về những buổi học TOT tại Thiện Việt

Đại diện học viên TOT - K004 tháng 12/2009 chia sẻ:

§· l· buæi häc TOT thø ba, nh­ưng mçi buæi häc l¹i gióp t«i hiÓu ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng c©u nãi, nh÷ng kh¸i niÖm mµ tõ tr­íc tíi nay t«i ®· nghe nãi rÊt nhiÒu mµ chÝnh m×nh còng ®· tõng nãi vµ tõng sö dông rÊt nhiÒu nh­ưng ch­ưa bao giê hiÓu hÕt ®­îc ý nghÜa cña tõng c©u nãi, tõng kh¸i niÖm ®ã.

                Häc TOT thùc sù rÊt vui, hoµn toµn tho¶i m¸i, mäi kiÕn thøc cø “ch¹y” vµo n·o hÕt søc tù nguyÖn, tù nhiªn nh­ ư h¬i thë, kh«ng hÒ bÞ Ðp buéc. T«i ®· ®i häc Ýt nhÊt 16 n¨m trong tr­êng häc c¸c cÊp nh­ưng ch­ưa bao giê khi buæi häc kÕt thóc t«i l¹i thÊy luyÕn tiÕc ®Õn vËy, ch­ưa bao giê l¹i lo hÕt giê ®Õn thÕ. Mçi trang slide l­ưít qua lµ mét th«ng ®iÖp ®Çy ý nghÜa mµ ch­ưa bao giê t«i cã c¶m gi¸c muèn nuèt tõng con ch÷ ®Õn vËy, chØ sî r»ng mäi lêi nãi cña gi¶ng viªn m×nh kh«ng thÓ lÜnh héi hÕt, sî lêi nãi giã bay mÊt, sî kh«ng nhí ®­ưîc. Tù nhiªn l¹i thÊy th­ư¬ng th­ư¬ng c¸c em nhá ®ang ë tuæi ¨n tuæi ch¬i rÊt hiÕu kú, ham hiÓu biÕt như­ng l¹i ph¶i ®Õn tr­ưêng víi t©m tr¹ng lu«n lu«n lo l¾ng, sî h·i, mÖt mái.

                Vµ sî r»ng kh«ng biÕt m×nh ph¶i lµm g× ®©y ®Ó khi m×nh ®øng gi¶ng c¸c häc viªn còng cã c¶m nhËn gièng nh­ư m×nh ngµy h«m nay.

Hµ Néi, ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2009

 GV TOT NguyÔn thÞ huÖ

  Đại diện học viên TOT - K005 tháng 10/2010 chia sẻ:

Với buổi học đầu tiên TOT đã đem lại cho tôi những cái nhìn mới về cuộc sống, về cuộc đời, có những điều thật sự thú vị và bất ngờ. Có những điều làm cho ta thực sự phải suy ngẫm sâu sa. Hơn 30 năm qua, suốt quãng thời gian đó tôi chưa biết bản mệnh là gì? Tôi không biết "Tôi là ai?". Nhưng qua bài học của chuyên gia tư vấn và đào tạo kỹ năng mềm, PGĐ Phan Minh tôi đã tự trả lời được cho mình câu hỏi "Tôi là ai?". Và điều tuyệt vời hơn đó là tôi tìm ra được bản mệnh của mình. Tôi cần phải suy nghĩ rất sâu sắc nhiều hơn nữa về điều này. Nếu chúng ta tìm ra được bản mệnh của mình và biết được chúng ta là ai thì tương lai sẽ thuộc về chính chúng ta. Cuộc sống này sẽ vun đắp cho từng con người với những bản mệnh riêng đơm hoa kết trái. Tại sao cả cuộc đời chúng ta làm vẫn không thành công? Chúng ta thay đổi hết công việc này đến công việc khác và rồi lại đổi cho số phận mình như vậy. Chẳng qua bởi vì chúng ta chưa tìm ra được bản mệnh của mình là gì mà thôi. Chúng ta đang làm những công việc không đúng với bản mệnh của mình. Và suốt đời chúng ta đi tìm? Nếu chúng ta biết được bản mệnh của mình, thực hiện theo bản mệnh đó và biết được chúng ta là ai thì thành công đến là chắc chắn. Lòng tôi tràn ngập niềm tin yêu cuộc sống vô cùng, muốn cống hiến sức mình cho cộng đồng đem lại hạnh phúc cho nhiều người và chắc chắn là tôi sẽ rất hạnh phúc khi tôi đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác.


              Chúc tất cả các bạn GV TOT - K005 Thiện Việt thành công!

Hà Nội ngày 15/10/2010

GV TOT Lê Hải Vân


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà